การแสดงความประสงค์การลดหย่อนภาษี

กรณีที่ท่านต้องการแจ้งนำส่งข้อมูลย้อนหลังของปีภาษีก่อนหน้า โปรดติดต่อ MFC Contact Center 0-2649-2000 กด 0